કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના / Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના પછાત વર્ગ માટે આ યોજના ગુજરાત સરકારે કાઢવા આવી છે Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana

Read more

વિધાદીપ વીમા યોજન /  Vidhyadeep Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

વિધાદીપ વીમા યોજન /  Vidhyadeep Yojana / Gujarat Yojana 2022-23 આ યોજના શહેર અથવા ગામ કઈ પણ જગ્યા અભ્યાસ કરતાં

Read more

વિધાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના / Vidya Laxmi Yojana in Gujarat / Gujarat Yojana 2022-23

આ વિધાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના ગામ ભણતી કન્યાને મળશે Vidya Laxmi Yojana in Gujarat જાણો કેટલો અને કોને કોને યોજના લાભ

Read more