કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના / Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના પછાત વર્ગ માટે આ યોજના ગુજરાત સરકારે કાઢવા આવી છે Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana

Read more

વિધાદીપ વીમા યોજન /  Vidhyadeep Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

વિધાદીપ વીમા યોજન /  Vidhyadeep Yojana / Gujarat Yojana 2022-23 આ યોજના શહેર અથવા ગામ કઈ પણ જગ્યા અભ્યાસ કરતાં

Read more

સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના / Saraswati Sadhana Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

સરસ્વતી સાધના સાઇકલ યોજના ( Saraswati Sadhana Yojana 2022-23 ) અનુસુચિત જાતિની કન્યાઓ માટે છે. ધોરણ 9 માં અભ્યાસ તેમજ મુસાફરી કરતી કન્યા

Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના (Madhyan Bhojan Yojana) – Gujarat Yojana 2022-23

મધ્યાહન ભોજન યોજના 2023 (Madhyan Bhojan Yojana 2023): ભારત સરકાર તેમજ ગુજરાત સરકારના સહયોગથી ધોરણ ૧ થી ૮ ના બાળકોને બપોરે

Read more