કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના / Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના પછાત વર્ગ માટે આ યોજના ગુજરાત સરકારે કાઢવા આવી છે Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana આ યોજના જે કન્યા શાળામાં ગયેલ ન હોય તેના માટે Gujarat Yojana 2022-23 કાઢવા આવી છે

લાભ કોને મળે 

અનાથ અથવા સિંગલ પેરેન્ટસ વિદ્યાર્થીની પછાત વર્ગની કન્યા કે જે ક્યારેય શાળાએ ગયેલ ન હોય તેવી કન્યાને આ યોજનાઓ લાભ મળે છે .

કેટલો લાભ મળે

વિદ્યાર્થીઓને મફત રહેવા – જમવા સાથેની સુવિધા આપવામાં આવે છે . 

યોજનાનો લાભ ક્યાંથી મળે 

રાજકોટ જિલ્લામાં જસદણ તાલુકામાં ૨ ( બે ) તથા વિંછીયા તાલુકામાં ૧ ( એક ) એમ કુલ ૩ ( ત્રણ ) કસ્તુરબા ૧ ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય આવેલ છે .

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના લાભ કોને મળે ?

અનાથ અથવા સિંગલ પેરેન્ટસ વિદ્યાર્થીની પછાત વર્ગની કન્યા કે જે ક્યારેય શાળાએ ગયેલ ન હોય તેવી કન્યાને આ યોજનાઓ લાભ મળે છે .

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના યોજનાનો લાભ ક્યાંથી મળે ?

રાજકોટ જિલ્લામાં જસદણ તાલુકામાં ૨ ( બે ) તથા વિંછીયા તાલુકામાં ૧ ( એક ) એમ કુલ ૩ ( ત્રણ ) કસ્તુરબા ૧ ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય આવેલ છે .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *